esablonai.lt

Tinklapio struktūra


Teisiniai dokumentai
Prašymai
Prašymas įregistruoti santuoką
Prašymas dėl gimimo įregistravimo
Skyrybų prašymas - prašymas įregistruoti ištuoką
Prašymas dokumentų kopijoms gauti
Prašymas pakeisti vardą, pavardę, tautybę
Sutartys
Franšizės sutartis
Sveikatos priežiūros sutartis
Garantija
Sandėliavimo sutartis
Sutartis dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo
Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis
Pastato Pirkimo pardavimo sutartis
Įkeitimo sutartis
Konfidencialumo sutartis
Laidavimo sutartis
Transporto paslaugu sutartis
Statybos rangos sutartis - trumpa
Žemės nuomos sutartis
Konsultavimo paslaugų sutartis
Reikalavimo perleidimo sutartis
Pavedimo sutartis
Tarpininkavimo paslaugų sutartis
Testamentas
Atpirkimo sutartis
Panaudos sutartis
Daikto dovanojimo sutartis
Paskolos sutartis - 2
Komercinio atstovavimo sutartis
Nuomos sutartis
Susitarimas pakeisti sutartį
Preliminari pirkimo pardavimo sutartis
Valdymo paslaugų sutartis
Sutartis dėl sutuoktinių turto padalijimo
Reklamos paslaugų sutartis
Jungtines veiklos sutartis
Automobilio panaudos sutartis
Krovinio pervežimo užsakymas
Automobilio pirkimo - pardavimo sutartis
Vedybinė sutartis
Darbo sutartis
Akcijų pirkimo - pardavimo sutartis
Pirkimo - pardavimo sutartis
Automobilio nuomos sutartis tarp fizinių asmenų
Autorinė sutartis
Darbo sutartis - 2
Distribucijos sutartis
Automobilio pirkimo - pardavimo sutartis - 2
Neterminuota reklamos paslaugų teikimo sutartis
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis
Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis
Gyvenamųjų patalpų - namo - buto nuomos sutartis
Statybos rangos sutartis
Automobilio nuomos sutartis
Komiso sutartis
Paskolos sutartis
Teismų dokumentai
Administracinis procesas
Prašymas administracinėje byloje dėl praleisto termino skundui (prašymui) paduoti atnaujinimo
Prašymas administracinėje byloje dėl praleisto termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo
Apeliacinis skundas administracinėje byloje
Prašymas dėl administracinės bylos nagrinėjimo atidėjimo
Prašymas dėl įrodymų išreikalavimo administracinėje byloje
Prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo administracinėje byloje
Prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo administracinėje byloje iš dalies
Apeliacinis skundas administracinėje teisės pažeidimo byloje
Prašymas dėl dokumento (-ų) originalo (-ų) grąžinimo iš administracinės bylos
Skundas administracinio teisės pažeidimo byloje
Prašymas dėl dokumentų orginalo grąžinimo
Prašymas administracinėje byloje del procesinio termino pratęsimo
Civilinis procesas
Ieškinio nesutikimas
Ieškinio atsisakymas
Prašymas del ES pažymėjimo išdavimo
Prašymas dėl vykdomojo rašto dublikato išdavimo
Prašymas dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutarimu
Prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo
Pareiškimas dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu
Prašymas dėl teismo leidimo įkeisti butą (namą)
Prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo
Pareiskimas dėl disponavimo apribojimo nepilnamečiui
Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ir globos nustatymo
Prašymas dėl civilinės bylos nagrinėjimo atidėjimo
Pareiškimas dėl vykdomojo rašto ir dėl kelių vykdomųjų raštų pagal vieną teismo sprendimą išdavimo
Pareiškimas dėl išlaikymo priteisimo
Prašymas dėl įrodymų išreikalavimo civilinėje byloje
Prašymas dėl dokumento (-ų) originalo (-ų) grąžinimo iš civilinės bylos
Pareiškimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu)
Prašymas dėl teismo leidimo priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu
Ieškinio pripažnimas
Ieškinio sutikimas
Prašymas dėl teismo leidimo parduoti butą (namą) išdavimo
Pareiškimai
Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių
Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu
Vekseliai
Paprastasis neprotestuotinas vekselis - 2
Paprastasis vekselis juridiniam asmeniui
Paprastasis vekselis
Gyventojui
Prašymas dėl pašalpos skyrimo
Akcijų dovanojimo sutartis
Pastato Pirkimo pardavimo sutartis
Žemės nuomos sutartis
Testamentas
Daikto dovanojimo sutartis
Preliminari pirkimo pardavimo sutartis
Sutartis dėl sutuoktinių turto padalijimo
Automobilio panaudos sutartis
Prašymo forma (pavyzdys)
Eismo įvykio deklaracija
Pretenzija
Pažyma dėl LR gyventojui išmokėtų išmokų
Automobilio pirkimo - pardavimo sutartis
Vedybinė sutartis
Pirkimo - pardavimo sutartis
Autorinė sutartis
Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis
Preliminarioji buto pirkimo - pardavimo sutartis
Gyvenamųjų patalpų - namo - buto nuomos sutartis
Automobilio nuomos sutartis
Prašymas dėl gimimo įregistravimo
Įmonės dokumentai
Akcininkų dokumentai
Akcijų dovanojimo sutartis
Preliminarioji akcijų pirkimo pardavimo sutartis
Sandorio uzbaigimo protokolas
Pranešimas apie ketinimą parduoti akcijas
Trumpa akcijų pirkimo pardavimo sutartis
Ketinimų protokolas
Bendrovės pranešimas akcininkams dėl akcijų isigyjimo
Pranešimas apie visuotinį akcininkų susirinkimą
Akcininko paskolos sutartis
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Akcininkų sutartis
Akcinininkų sprendimas dėl direktoriaus algos
Vertybinių popierių sąskaita
Akcinininkų, dalyvaujančių susirinkime, sąrašas
Akcinininkų susirinkimo protokolas
Akcinininkų sąrašas
Akcijų pirkimo - pardavimo sutartis
Apskaitos dokumentai
Ūkinių operacijų registravimo žurnalas
Palūkanų lentelė
Krovininio automobilio kelionės lapas
Aiškinamasis raštas
Darbo laiko grafikas
Ilgalaikio turto likvidavimo aktas
Ilgalaikio turto priėmimo - perdavimo aktas
Skolų įmonei apskaitos kortelė
Materialinių vertybių užpajamavimo orderis
Ilgalaikio turto nusidevėjimo skaičiavimo žiniaraštis
Ilgalaikio materialiojo turto registracijos knyga
Atostogų skaičiuoklė
Atsargų likučių sandėlyję apskaitos žiniaraštis
Avanso apyskaita
Atostogų suteikimo lapelis
Aplinkos teršimo mokesčio apskaičiavimo lentelė
Aktas dėl skolų suderinimo XLS
Darbo laiko apskaitos žiniarastis
Pelno - nuostolių ataskaita
Skolų suderinimo aktas excel
Atsiskaitymo lapelis
Ataskaita už parduotas prekes
Buhalterinė pažyma klaidingiems įrašams
Atsargų apskaitos kortelė
Medžiagų apskaitos kortelė
Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis
Medžiagų nurašymo aktas
Išankstinė sąskaita apmokejimui
Gaunamų debetinių PVM sąskaitų-faktūrų registras
Kasos pajamų orderis (excel)
Automobilio kelionės lapas
PVM sąskaita-faktūra (apskaita)
Aktas dėl skolų suderinimo
Mėnesio darbo laiko apskaitos forma
Pirkimų skolon žurnalas
Kasos knyga
Kelionės lapas bei kuro nurašymo forma
Kuro nurašymo aktas
Pilnojo balanso forma
Aktas dėl skolų suderinimo su apyvarta
Trumpojo balanso forma
Gamyboje sunaudotų medžiagų nurašymo aktas
Prekės grąžinimo aktas
Gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registras
Kasos pajamų orderis
Ilgalaikio turto apskaitos kortelė
Trumpalaikio turto nurašymo aktas
Kasos išlaidų orderis
PVM sąskaita-faktūra - 2
Tarpusavio skolų užskaitymo aktas
Įsakymai
Įsakymas dėl komisijos sudarymo
Įsakymas laikinai eiti pareigas
Įsakymas dėl darbo užmokesčio didinimo
Įsakymas dėl pirkimų komisijos sudarymo
Įsakymas dėl šeimai priklausančio turto
Įsakymas dėl darbo užmokesčio pakeitimo
Įsakymas dėl kuro normų
Įsakymas dėl atleidimo iš darbo
Įsakymas dėl darbo laiko
Įsakymas dėl priėmimo į darbą
Įsakymas dėl priedų skyrimo
Įsakymas dėl papeikimo
Įsakymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo
Įsakymas dėl terminuotos darbo sutarties pratęsimo
Įsakymas dėl siuntimo į komandiruotę
Įsakymas dėl minimalaus darbo užmokesčio didinimo
Pažymos
Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį
Prašymai
Prašymas dėl atlyginimo mokėjimo
Prašymas dėl neapmokestinamų pajamų dydžio - NPD
Atostogų prašymas
Prašymas atleisti iš darbo
Prašymas išleisti nemokamų atostogų
Prašymas išleisti mokymosi atostogų
Prašymas dėl motinystės atostogų
Prašymas priimti į darbą
Prašymas dėl priėmimo į pareigas
Prašymas dėl laisvadienio suteikimo
Prašymas grąžinti permoką
Steigimo dokumentai
Įmonės steigimo aktas
UAB įstatai - 2
Viešosios įstaigos steigimo sutartis
UAB steigimo aktas
VŠĮ įstatai
UAB steigimo aktas (keli savininkai)
VŠĮ steigimo aktas
Individualios įmonės nuostatai
UAB įstatai
UAB įstatai (keli savininkai)
Vidiniai dokumentai
Pranešimas
Siunčiamų dokumentų registravimo žurnalas
Reikalavimas pasiaiškinti
Pasiūlymas dėl darbo užmokesčio mažinimo
Pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo
Kontingento patvirtinimo pažyma
Įsakymų registracijos žurnalas
Gaunamų raštų - dokumentų registras
Darbuotojo anketa dėl asmens duomenų apsaugos
Darbo sutarties priedas - pakeitimai
Darbo sutarčių registravimo žurnalas
Rekomendacinis laiškas
Apskaitos politika
Darbdavių susitarimas dėl darbuotojo perkėlimo
Bendrasis įgaliojimas patvirtintas notaro
Generalinio direktoriaus pareiginiai nuostatai
Atostogų grafikas XLS
Pasiaiškinimas dėl vėlavimo į darbą
Atsisakymas susipažinti su drausmine nuobauda
Važtaraščių registravimo žurnalas
Darbuotojų darbo pažymejimų registravimo žurnalas
Darbo pažymejimas
Susirinkimo protokolas
Prekių priėmimo-perdavimo aktas
Aktas dėl neatvykimo į darbą
Įgaliojimas pasirašyti sutartį
Įgaliojimas bendras
Įgaliojimas į VMI
Aktas dėl reprezentacinių išlaidų nurašymo
Nelaimingo atsitikimo darbe aktas
Kiti
Charakteristika
Komercinis pasiūlymas
Komercinis pasiūlymas - 2
Komercinis pasiūlymas - 3
Priminimas dėl sutarties vykdymo
Garantinis talonas
Darbų perdavimo-priėmimo aktas
Nestandartinės formos
Diplomai
Diplomas - tuščia forma
Diplomas su mozaika
Diplomas su krepšinio kamuoliais
Diplomas su žvaigžde
Diplomas - oficialus
Diplomas - violetinis
Kvietimai
Kvietimas - valentino diena
Kvietimas - valentino diena2
Kvietimas - dviratis
Kvietimas - mėlynas/rožinis
Kvietimas - abstraktus
Vestuvinis kvietimas
Kalendoriai
Mini-kalendoriai
Vizitinės kortelės
Vizitinė kortelė
Vizitinė kortelė - žalia/ruda
Vizitinė kortelė - raudona/pilka
Vizitinė kortelė - pilka
kitos
Recepto šablonas
Prezentacijos
Prezentacija paprasta
Prezentacija - gėlės
Prezentacija - pinigai
Prezentacija - pieštukas
Prezentacija - sąsiuvinys
Prezentacija - smeigtukai
Prezentacija - kava
Prezentacija - gaublys
Prezentacija - nekilnojamas turtas
Prezentacija - rodyklė
Prezentacija - kompiuteris
Prezentacija - rašiklis
Prezentacija - for sale
Prezentacija - biblija
Prezentacija - knygos - 2
Prezentacija - obuoliai
Prezentacija - debesys
Prezentacija - miestas
Prezentacija - knygos
Prezentacija verslui
Prezentacija bendra
CV
CV - raudonas su linijomis
CV pavyzdys - modernus
CV pavyzdys - su žalia spalva
CV - labai trumpas
CV pavyzdys - įtaigus
CV pavyzdys - mėlynas su taškiukais
CV šablonas - trumpas bet kitoks
CV forma - juoda su pilku
CV šablonas - su inicialais
CV pavyzdys - dalykiškas
CV - su raudonomis antraštėmis
Trumpas CV pavyzdys
CV finansininkams
CV šablonas - perdirbtas klasikinis
CV pavyzdys - kūrybingiems žmonėms
CV šablonas - orientacija į darbinę patirtį
CV šablonas - universalus
CV šablonas - su mėlynomis antraštėmis
Kita
Projekto valdymo dokumentai
Rizikos valdymo kortelė projektui
Komunikavimo planas
Projekto apimties aprašymas
Projekto kokybės valdymo planas
Suinteresuotų šalių registras
Darbų išskaidymo specifikacija
Rizikų registras
Išmoktos pamokos kortelė
Mokslo įstaigų dokumentai
Prašymas dėl sesijos laiko pratęsimo
Prašymas dėl akademinių atostogų suteikimo
Prašymas dėl studijų sutarties nutraukimo
Prašymas dėl paso duomenų pakeitimo studijų dokumentuose
Prašymas dėl studijų grupės kurso formos pakeitimo
Prašymas dėl studijų įmokos sumažinimo neakivaizdinių studijų formų ir mokantiems visą kainą
Prašymas dėl studijų tęsimo po studijų sustabdymo
Prašymas dėl studijų dalyko kurso pakartojimo
Atsiųsk savo
© 2013-2024 esablonai.lt. Visos teisės saugomos.